Quantcast

Нашите Видеа

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание,  взе предвид:

I. Закона за електронните съобщения, съгласно който до издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, Комисията за регулиране на съобщенията може да издава на регистрирани по реда на Закона за радиото и телевизията телевизионни оператори разрешения за ползване на свободен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, който не е предоставен по реда на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията.” (§ 5 от ПЗР);

II. Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали (обн. ДВ, бр. 30 от 21.04.2009 г.), съгласно които лице, кандидатстващо за издаване на разрешение, следва да притежава регистрация на програма с общ (политематичен) или специализиран профил по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителната разпоредба на Закона за радиото и телевизията и с продължителност на програмата 24 часа (чл.5, т.1)

III. Закона за радиото и телевизията, съгласно който радио- и телевизионните оператори са физически лица – еднолични търговци, и юридически лица с лицензии или регистрации за радио- и телевизионна дейност.
Радио- и телевизионна дейност е създаването на радио- и телевизионни програми и на допълнителна информация за разпространение чрез наземно радиоразпръскване, по кабелен, спътников или по друг технически начин, в кодиран или некодиран вид, които са предназначени за непосредствено приемане от неограничен брой лица.
Програмите, които се създават за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно (аналогово или цифрово) радиоразпръскване се лицензират, а програмите, които се създават за разпространение чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и/или сателит подлежат на регистрация.

IV. РЕ – ТВ ЕАД, ЕИК 200366836 е телевизионен оператор по смисъла на Закона за радиото и телевизията.
Съгласно решение № 11/ 12.02.2008 г. на СЕМ дружеството е регистрирало телевизионна програма с
Наименование – RE: TV
програмен профил – общ/ политематичен/
продължителност – 24 часа
териториален обхват – национално

Гледайте ни

YOUTUBE  https://www.youtube.com/channel/UCz1e9rwWV3_Ku3wiNwRe7oA

YOUTUBE Канал 2  https://www.youtube.com/channel/UCRBmgROpYmoOU6AbM6wXL-A

TWITCH  https://www.twitch.tv/retvbg

Daily Motion   https://www.dailymotion.com/dm_73dfdb8a1f0eecf5deff1003b3fe04ff

както и части в Феисбоок https://www.facebook.com/retv.hd.9/

error: Content is protected !! Собственост на РЕ ТВ ХД !!
ip traffic